eControllers Oy

Övergripande ekonomiadministration från bokföring till ekonomischefstjänster

Helsingforsföretaget eControllers är en modern och mångsidig expert inom ekonomiadministration, vilket har betjänat företag av olika storlekar alltsedan 1997. Till ditt förfogande erbjuder vi en modern ekonomiavdelning, som tillhandahåller alla tjänster inom ekonomiadministration i en utsträckning som motsvarar dina behov, från bokföring till ekonomichef. Kontakta oss, så kan vi diskutera lämpliga tjänster för ditt företags behov!

Effektivisera och spara med de rätta lösningarna för ekonomiadministration

Våra professionella inom ekonomiadministration hjälper till att minska rutinarbetet, att spara tid och pengar samt att fokusera företagets resurser på affärsverksamhetens kärnområden. Lägg ut bokföringen, löneadministrationen samt de övriga rutinerna inom ekonomiadministrationen på oss, då besparas du från den tidskrävande rekryteringsprocessen och upprätthållandet av de anställdas yrkeskompetens. Dessutom kan du vara säker på att ekonomiadministrationens processer säkert löper rätt och på rätt tid.

Bekanta dig med våra tjänster för ekonomiadministration.

En utlagd ekonomichef minskar ledningens arbetsbörda

Betjänar ditt företags ekonomiadministration på bästa möjliga sätt affärsverksamheten och beslutsfattandet? Utläggningen av ekonomiledningen, analyserna samt andra krävande delområden inom ekonomiadministrationen åt en eControllers-ekonomichef som hjälper till att minska ledningens arbetsbörda samt att underlätta beslutsfattandet. Samtidigt blir det tid över för produktivt arbete, och även de fasta lönekostnaderna för en ekonomichef kan undvikas.

Läs mer om våra ekonomichefs- och controllertjänster.

Sakkunnig ekonomiadministration även för utländska företag

Dra nytta av en expert som känner till de finska lagarna, förordningarna och praxis - eControllers Oy har lång erfarenhet ekonomiadministration för utländska företag i Finland. En stor del av våra klienter är just utländska dotterbolag.

Vi betjänar flytande på finska, svenska och engelska och vi ansvarar för dina ekonomiadministrationsärenden i enlighet med lagar och förordningar, pålitligt och säkert. Med hjälp av den lokala experten följer din affärsverksamhet alltid de finländska lagarna.

Läs mer om våra internationella tjänster.

Kontakta en expert inom ekonomiadministration

Helsingforsföretaget eControllers betjänar pålitligt och flexibelt, både inhemska och utländska företag. Kontakta oss, så skapar vi tillsammans en lämplig tjänstehelhet för ditt företag!

Den moderna ekonomiadministrationen anpassar sig efter klienten

Som vår klient har du tillgång till moderna verktyg och metoder, som möjliggör effektiv och pålitlig skötsel av företagets ekonomiadministration.

Vårt företag har beredskap att ansluta sig till systemen som våra klienter förutsätter att vi gör, vilket underlättar nyttjandet av våra tjänster mer än tidigare. Vid behov lär vi oss att använda ditt företags system, såsom olika ekonomiadministrationssystem, antingen via fjärruppkoppling eller på plats.

Våra elektroniska system stöder både inhemsk och internationell affärsverksamhet, och de kan anpassas efter företagets behov. Vi kan till exempel ta hand om överföringen av inköps- och betalningsuppgifterna till ERP-systemet, vilket gör ibruktagandet av den elektroniska ekonomiadministrationen smidig.

Blev du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Kontakta oss, så kan vi diskutera ekonomiadministrationslösningar som underlättar din affärsverksamhet och ökar ditt företags lönsamhet. När du fyller i och skickar formuläret, så återkommer vi till ärendet så fort som möjligt.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

eControllers Oy
Porkkalankatu 7 B
00180 HELSINKI

FO-nummer: 10887813
Telefonnummer: +358201553410

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.