Ekonomiadministrationstjänster effektivt och pålitligt

Lägg ut bokföringen, löneadministrationen eller hela ekonomiadministrationen åt en expert inom branschen

Helsingforsföretaget eControllers Oy är känt som expert inom ekonomiadministration, med tjänster som förenar mångsidighet, pålitlighet, felfrihet och flexibilitet. Vi erbjuder företag i alla storlekar - både inhemska och internationella - omfattande tjänster inom ekonomiadministration, från bokförings- och bokslutstjänster till stödtjänster för internationell affärsverksamhet. Bekanta dig med våra tjänster och betjäningsnivåer och kontakta oss - tillsammans skapar vi en helhet som lämpar sig för ditt företags behov!

Omfattande anpassade ekonomiadministrationstjänster.

Genom att lägga ut ekonomiadministrationsrutinerna på våra proffs, frigör du företagets resurser för kärnfunktionerna samt säkerställer att din ekonomiadministration fungerar sömlöst. Vi tar hand om ditt företags ekonomiadministration på ett flexibelt sätt, antingen med våra egna system på vår byrå eller med ditt företags system via fjärruppkoppling eller på plats.

 • Bokförings- och bokslutstjänster
  Vi bokför och uppgör bokslut med många års erfarenhet och vi registrerar alla transaktioner noggrant i enlighet med gällande lagar och god bokföringspraxis. På detta sätt har du alltid tillgång till tillförlitlig information.
 • Löneadministration
  Vi räknar lönerna i enlighet med lagar, förordningar och ditt företags önskningar, samt uppgör periodvisa övervakningsanmälningar och skickar dem till skattemyndigheten i tid. När du så vill betalar vi även arbetsgivarprestationerna och tar hand om anställnings- och myndighetsrapporteringen.
 • Betalningstrafik och handläggning av inköpsfakturor
  Vi ansvarar för betalningstrafiken och betalningen av inköpsfakturor. När du lämnar inköpsfakturorna till oss inom den avtalade tidtabellen, ser vi till att de betalas senast på förfallodagen.
 • Upprätthållande av reskontra
  Tack vare den flexibla upprätthållningstjänsten av reskontra är faktureringsprocessen ständigt tryggt förvaltad. Effektiv övervakning snabbar upp företagets penningomlopp och minskar riskerna. Dessutom sparar du tid när vi reder ut oklara betalningar åt dig och vid behov tar vi också hand om faktureringen och uppföljningen av försäljningsfordringar samt håller kontakt med dina kunder.

Ekonomichefs- och controllertjänster för mer produktiv affärsverksamhet

Förståelsen för affärsverksamheten, sakkännedomen och den gedigna erfarenheten är grunden för effektiv ekonomiledning. Genom att lägga ut ekonomiledningen, uppgörandet av analyser samt övriga krävande delområden inom ekonomiadministrationen på en erfaren professionell, kan du säkerställa att ditt företags ekonomiadministration stöder affärsverksamheten och beslutsfattandet på det effektivaste sättet.

 • Ekonomiledning
  Som vår klient får din organisation till sitt förfogande en testad verksamhetsmodell för ekonomiledning, vilken har konstaterats vara bra och som förbättrar resultatet och ökar lönsamheten.
 • Utveckling av ekonomiadministrationen
  Utveckla ditt företags lönsamhetsuppföljning, kostnadsberäkning, god förvaltningsmetod samt interna kontroller och nyttja vår omfattande erfarenhet även inom ekonomiadministrationens administrations- och övervakningsuppgifter. Vid behov utför vi även systemförnyelser och organisationsarrangemang inom ekonomiadministrationen.
 • Rapportering
  Vi stöder rapporteringen till interna och externa intressenter och uppgör till exempel anpassade rapporter för huvudkontoret. Rapporterna kan också innehålla intern redovisning.
 • Analyser, prognoser och beräkningar
  För din del uppgör vi analyser, prognoser och beräkningar, såsom försäljningsprognoser och kassaflödesprognoser samt kassaflödesberäkningar. Vi kartlägger även ditt företags kapacitet att göra investeringar, såsom företagsförvärv och rekryteringar, samt följderna som orsakas av dessa.

En lokal expert för utländska företag

För utländska företag erbjuder vi lokala experttjänster inom ekonomiadministration i Finland. I bakgrunden har vi många års erfarenhet av ekonomiadministration för internationella företag och vi betjänar på flytande finska, svenska och engelska.

 • Lokal kontaktperson
  Till ditt förfogande har du en lokal kontaktperson för banken, skattemyndigheten, försäkringsbolagen samt för andra instanser, där kännedom on finsk lagstiftning är nödvändig. Vi erbjuder även sakkunnig skatterådgivning.
 • Direkt kontakt från huvudkontoret och verksamhetspunkterna
  Ditt företags huvudkontor kan uträtta sina ärenden direkt med oss, vilket medför att de lokala aktörerna i lugn och ro kan fokusera på att utveckla och utvidga affärsverksamheten. Samtidigt kan de lokala verksamhetspunkterna sköta sina ekonomiadministrationsärenden med oss inom de avtalade spelreglerna, vilket minskar huvudkontorets arbetsbörda.
 • Lokalt ombud
  Om ditt företag inte har någon administration i Finland kan vi fungera som lokalt ombud för ditt företag och ta hand om löneutbetalningarna, rapporteringen och övriga administrativa arbetsuppgifter samt de lagstadgade myndighetsförpliktelserna såsom skatter och bokslut. Till ditt förfogande erbjuder vi dig en egen finsk postadress (PB).

Välj betjäningsnivå efter dina behov

Varje företag har olika behov av ekonomiadministration. Med hjälp av våra olika betjäningsnivåer kan du välja den tjänstehelhet som lämpar sig för just ditt företag.

Basic

 • En traditionell verksamhetsmodell, i vilken klienten hämtar sitt bokföringsmaterial i pappersform
 • Den lämpar sig för små företag, som har lite verifikat och som ännu  inte har övergått till elektroniska system
 • Klientens och revisionsbyråns kontakt sker månadsvis

On-line

 • Klienten använder revisionsbyråns system för fakturering och betalning av fakturor
 • Försäljningsfakturorna skickas som e-fakturor
 • Inköpsfakturorna mottas i huvudsak som e-fakturor
 • Materialet arkiveras i elektronisk form
 • Lämpar sig för klienter som vill och har förbundit sig att använda elektroniska system
 • Klientens och revisionsbyråns kontakt sker veckovis

Full service

 • Lämpar sig för klienter som vill lägga ut största delen av arbetsuppgifterna inom ekonomiadministrationen
 • Programvaran kan vara klientens egna programvaror
 • En del av rutinerna utförs av klienten (t.ex. försäljningsfaktureringen)
 • Klientens och revisionsbyråns kontakt sker dagligen

eController

 • Lämpar sig för klienter, som inte har egen ekonomisk ledning
 • Med tjänsten kan man också komplettera tjänster som erbjuds av andra revisionsbyråer
 • Tjänsten kan också begränsas till särskilda specialuppgifter, t.ex. prognoser, månadsrapportering, kassaflödesberäkningar, projektvis uppföljning och rapporteringsuppgifter

Lämna kontaktbegäran gällande våra tjänster

Kontakta oss via formuläret nedan, så kan vi diskutera vilken betjäningsnivå som bäst lämpar sig för dig Vi betjänar utifrån Helsingfors, både inhemska och utländska företag oberoende av storlek.

Blev du intresserad? Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Kontakta oss, så kan vi diskutera ekonomiadministrationslösningar som underlättar din affärsverksamhet och ökar ditt företags lönsamhet. När du fyller i och skickar formuläret, så återkommer vi till ärendet så fort som möjligt.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

eControllers Oy
Porkkalankatu 7 B
00180 HELSINKI

FO-nummer: 10887813
Telefonnummer: +358201553410

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobil- och/eller annat telefonnummer
 • Organisation och position
 • Organisationens adressuppgifter
 • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.